Ett anpassat kök och handfat

Bostads­anpassning

 

I samband med en ryggmärgsskada är det ofta nödvändigt att anpassa sitt hus eller sin lägenhet. För att boendet ska fungera behöver kanske trösklar tas bort, nivåskillnader åtgärdas, höj- och sänkbar diskbänk installeras eller handtag i badrum monteras. I vissa fall kan det vara nödvändigt att installera en hiss. Behöver bostaden anpassas kan man beviljas bostadsanpassningsbidrag.

Syftet med bidraget är att personer med funktionsnedsättning ska kunna leva som andra i egen bostad. Bostadsanpassningsbidraget ger möjlighet till individuell anpassning med hänsyn till den enskildes särskilda behov. (1)

Ansökan om bostadsanpassningsbidrag görs hos kommunen. Information om hur man går till väga finns oftast på kommunens hemsida.

Rätt till bidrag

Rätten till bidrag avser anpassning av den permanenta bostaden. Det spelar inte någon roll om man bor i hus eller i lägenhet. Och det spelar inte någon roll om lägenheten innehas med hyres- eller bostadsrätt. Under vissa förutsättningar kan bidrag beviljas även om bostaden hyrs i andra hand. Bidraget omfattar åtgärder för anpassning av fasta funktioner i och i anslutning till bostaden.

En förutsättning för att bidrag ska beviljas är att de aktuella åtgärderna är nödvändiga för att bostaden ska vara ändamålsenlig som bostad för den funktionshindrade. Detta innebär att det måste finnas en klar koppling mellan funktionsnedsättningen och åtgärderna. De individuella funktionsnedsättningar som ryggmärgsskadan fört med sig är således avgörande för vilka åtgärder som bidrag beviljas. (2)

Bostadsanpassningsbidrag kan även beviljas för reparation av utrustning som installerats med stöd av bidrag. Detta betyder att om bidrag t.ex. beviljats för att installera en trapphiss och denna sedan slutar fungera, så kan man få bidrag för att reparera hissen. En förutsättning är dock att reparationen inte utgör normalt bostadsunderhåll.

Bostadsanpassning vid flytt

Om man flyttar efter det att man drabbats av en ryggmärgsskada gäller andra krav för att få bidrag. Kraven innebär att det görs en uppskattning av kostnaderna för samtliga åtgärder som anses nödvändiga i den nya bostaden oavsett om bidrag sökts för åtgärderna eller inte. Avgörande för rätten till bidrag är om bostaden anses tillgänglig i sin helhet.(3) Detta innebär t ex att man inte kan köpa ett tvåplanshus och sedan få bidrag för att anpassa nedervåningen eller bygga en hiss. Man kan inte heller köpa en lägenhet med inbyggt badkar i stället för dusch och ansöka om bidrag för att anpassa resten av lägenheten. I princip bör kommunen godkänna boendet innan köp- eller hyreskontraktet undertecknas. Sammantaget innebär reglerna att det ställs höga krav på valet av ny bostad. (4)

Ny- och ombyggnad

En viktig avgränsning gäller i förhållande till sådan generell anpassning som regleras i plan- och bygglagen. Här handlar det alltså om de krav som ställs vid all ny- och ombyggnad av bostäder och för vilka byggaren eller fastighetsägaren ansvarar. Bostadsanpassningsbidrag beviljas då inte för sådan generell anpassning. Exempel på en generell anpassningsåtgärd är installation av automatisk dörröppnare i entrén till flerbostadshus.

 

(Bildinformation: Granberg Interior AB är en av de aktörer som arbetar med och har produkter inom bostadsanpassning. Här ses fotografier hämtade från deras webbplats.)
Fotnoter
  1. Proposition 1992/93:58, s 11 ff (s 14-15).
  2. Proposition 1992/93:58, s 18.
  3. Proposition 1999/2000:79, s 71.
  4. Regelns syfte är att funktionshindrade personer skall välja bostad med stor omsorg. Proposition 1999/2000:79, s 71.
Författare: Monica Seifert Palmlund
Jurist
Datum: 2017-11-08
Vill du ha tips av andra personer som har gjort eller ska göra en bostadsanpassning?
Gå med i Facebookgruppen
Bostadsanpassning tips & råd.

Litteraturtips:
Bygg ikapp. För ökad tillgänglighet och användbarhet för personer med funktionsnedsättning. Skriven av Elisabet Svensson.

Share This