Vad är en ryggmärgsskada?

 
A short version of this text has been translated into English and Arabic.

En skada på ryggmärgen orsakas oftast av kraftigt yttre våld (trauma) mot nacken eller ryggen. Skadan innebär att nervförbindelserna mellan hjärnan och kroppen utanför centrala nervsystemet – till vilken ryggmärgen räknas – helt eller delvis blivit förstörda. Den viljestyrda motoriken upphör och känseln försvinner.

Ryggmärgen ligger skyddad i ryggkotpelaren och kan liknas vid en lillfingertjock kabel som består av nervceller och nervförbindelser. Från varje segment utgår det nerver (spinalnerver)  till kroppens olika muskler som styr muskelaktiviteten. På samma sätt förmedlas impulser från känselreceptorer via dessa nerver till hjärnan.
Ryggmärgen är uppdelad i olika segment:

8 halssegment (cervikala) = C1-C8

12 bröstsegment (thorakala) = Th1-Th12

5 ländsegment (lumbala) = L1-L5

5 sittbenssegment (sakrala) = S1-S5

Spinalnerver från halssegmenten går främst till muskler i armarna, spinalnerver från bröstsegmenten går till bålens muskler medan spinalnerverna från ländsegmenten går till benen. Från sittbenssegmenten utgår nerver som är viktiga för blås- och tarmfunktion. Nedanför ryggmärgens slut fortsätter ett knippe med spinala nervrötter som kallas hästsvansen (cauda equina) nedåt i ryggkotpelaren.

Vad är en ryggmärgsskada?

En skada på ryggmärgen orsakas oftast av kraftigt yttre våld (trauma) mot nacken eller ryggen. Skadan innebär att nervförbindelserna mellan hjärnan och kroppen utanför centrala nervsystemet – till vilken ryggmärgen räknas – helt eller delvis blivit förstörda. Den viljestyrda motoriken upphör och känseln försvinner. Dessa skador kallas för förvärvade traumatiska ryggmärgsskador.

Skador på ryggmärgen kan också uppkomma av andra orsaker. Man kan få infektioner, tumörer eller blödningar. Dessa skador kallas för icke-traumatiska.  En relativt vanlig orsak till en icke-traumatisk ryggmärgsskada är att ett åderbråck på kroppspulsådern brister och att ryggmärgen därför förlorar sin blodförsörjning och upphör att fungera av den orsaken. Man kan också födas med en ryggmärgsskada, ett s.k. myelomeningocele eller ryggmärgsbråck (se nedan).

När en ryggmärgsskada har inträffat och impulsöverföringen i riktningarna till och från hjärnan har upphört så blir man förlamad. Graden av förlamning beror på var skadan är lokaliserad samt hur mycket av ryggmärgen som är förstörd. Ryggmärgen kan vara helt skadad och då talar vi om en komplett ryggmärgsskada, eller delvis satt ur funktion, vilket leder till en inkomplett ryggmärgsskada. Män utgör ca 75 % av alla ryggmärgsskadade vilket delvis har att göra med ett mer uttalat riskbeteende.  Idag, år 2017,  är medianåldern vid tidpunkten för ryggmärgsskadan 43 år och den vanligaste orsaken till ryggmärgsskador är fallolyckor (51% år 2015).

Antalet  förvärvade traumatiska ryggmärgsskador har varit relativt konstant de senaste 40 åren och är ca 150 nya fall per år i Sverige. Ungefär lika många personer drabbas av en icke-traumatisk ryggmärgsskada. I Sverige lever knappt 6 000 personer med en ryggmärgsskada. Enligt World Health Organization så drabbas 250 000-500 000 personer varje år av en ryggmärgsskada och den absolut vanligaste orsaken är trafikkrascher.

Central cord syndrome är en typisk konstellation av neurologiska symptom som uppstår vid skada på halsryggmärgens centrala (“mittersta”) delar. Central cord syndrome leder till mer uttalade neurologiska bortfall i armarna än i benen.

Skillnaden mellan tetraplegi och paraplegi

Tetra är grekiska och betyder fyra. Tetraplegi betyder således att man har en ryggmärgsskada som engagerar fyra extremiteter, dvs armarna och benen. Beroende på var i halsryggen skadan sitter så har man varierande utbredning av förlamningen i armarna. Har man en skada på de övre tre halskotorna kan man inte andas själv och behöver andningshjälp med hjälp av en respirator. Om man har en skada på de nedre halskotorna så har man varierande muskelkraft kvar i armarna och kan i bästa fall klara sig själv utan hjälp. Graden av självständighet bestäms också av och om huruvida skadan är komplett eller inkomplett.

Para är grekiska och betyder två. En paraplegiker har en skada som engagerar två extremiteter, dvs benen, och har då all muskulatur och sensorik intakt i armarna och många gånger i större delen av bålen. En person med paraplegi har alla förutsättningar att leva ett självständigt liv.

Komplett eller inkomplett skada

Man skiljer på komplett och inkomplett ryggmärgsskada beroende på hur mycket restfunktion som finns kvar av ryggmärgen. Andelen inkompletta skador är i ständigt ökande, delvis tack vare bättre säkerhetsutrustning såsom airbags och ryggskydd samt ett bättre akut omhändertagande.

Ryggmärgsbråck – en medfödd ryggmärgsskada

Ryggmärgsbråck är en medfödd ryggmärgsskada. Skadan uppstår under graviditetens fyra första veckor. I bråckområdet är ryggraden och ryggmärgen skadade. Symptomen är motoriska och sensoriska funktionsnedsättningar som i olika grad leder till förlamningar och känselbortfall nedanför skadenivån. De flesta har även en störd nervfunktion av urinblåsa och tarm.

Kognitiva funktionsnedsättningar kan förekomma, det kan medföra mer eller mindre uttalade problem med bland annat initiativ- och planeringsförmåga. Minnesproblem och svårighet med simultankapacitet kan förekomma. Den här gruppen personer är i stadigt minskande och idag föds det ca 10 barn per år i Sverige med ryggmärgsbråck.

Föreläsning ”Vad är en ryggmärgsskada?”

Richard Levi, professor i rehabiliteringsmedicin i Linköping

Författare: Claes Hultling,
Leg läk, professor
Datum: 2017-04-05

Translation
A short version of this text has been translated into English and Arabic.

forskningsbloggen kan du läsa mer om vad som är på gång.

”Antalet  förvärvade traumatiska ryggmärgsskador har varit relativt konstant de senaste 40 åren och är ca 150 nya fall per år i Sverige. Ungefär lika många personer drabbas av en icke-traumatisk ryggmärgsskada. I Sverige lever knappt 6 000 personer med en ryggmärgsskada”.

Share This